رفتن به نوشته‌ها

برچسب: انتشارات آموزشی و پژوهشی بوعلی

کتاب مرجع جامع کارگزینی تحت قانون مدیریت خدمات کشوری

کتاب مرجع جامع کارگزینی تحت قانون مدیریت خدمات کشوری مرجع جامع کارگزینی تحت قانون مدیریت خدمات کشوری کاملترین کتاب آموزشی به انضمام تهیه وتنظیم: مریم…

کتاب آگاهی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از قانون مدیریت خدمات کشوری

شابک : ‏‫۱۱۰۰۰۰ریال‭‬‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۹۷۰۳۴-۸-۷: ‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۵۶۹۶۶۶ ‏عنوان و نام پدیدآور : آگاهی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از قانون مدیریت خدمات کشوری/…